Vedtægter

Vedtægter og love for Melby-Liseleje Idrætsforenings Gymnastik og Fitness (afdeling under MLI)

§1 Navn

Afdelingens navn er Melby-Liseleje Idrætsforenings Gymnastik og Fitness. Afdelingen kan anvende forkortelsen, MLI Gymnastik og Fitness.
Afdelingen er en afdeling under Melby – Liseleje Idrætsforening (MLI), og skal overholde MLIs vedtægter og love.
Afdelingen har samme hjemsted som Melby – Liseleje Idrætsforening, hvilket p.t. er Tollerupvej 27B, 3370 Melby.
MLI Gymnastik og Fitness er endvidere medlem af DGI Nordsjælland.

§2 Formål

Afdelingens formål er at tilbyde sine medlemmer gode træningsforhold, deltagelse i gymnastik konkurrencer og et godt/aktivt socialt klub liv, indenfor de grene af gymnastik og fitness, som afdelingen beskæftiger sig med.

Stk. 2. Afdelingen er medlem af MLIs bestyrelse og vil herigennem arbejde aktivt for at fremme MLIs og afdelingens interesse inden for de opgaver MLI varetager. Afdelingen varetager herudover selvstændigt de opgaver, der specifikt hører under afdelingen, og som ikke er tillagt MLI.

§3 Medlemmer

Afdelingen kan optage personer, som godkendes af MLI Gymnastik og Fitness, og som overholder afdelingens vedtægter og love.

Stk. 2. MLI Gymnastik og Fitness bestyrelse kan beslutte at optage passive medlemmer, og kan fastsætte særskilt kontingent herfor.

Stk. 3. Hvis et medlem overtræder afdelingens eller MLIs vedtægter og love, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på først kommende generalforsamling.

§4 Afdelingens ledelse

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem annoncering i den lokale dagspresse. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. Marts.

Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning og godkendelse af årsberetningen

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Valg af formand på ulige år.

6. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter.

7. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen

8. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Stk. 4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes med almindeligt stemmeflertal – med undtagelse af vedtægtsændringer og forslag om afdelingens opløsning eller udmeldelse af MLI

Stk. 5. Alle medlemmer, som er myndige og ikke er i restance har stemmeret.

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter at der er fremsat ønske der om. Indkaldelse sker ved annoncering i den lokale dagspresse.

§6 Afdelingens bestyrelse.

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse – og vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 til 4 suppleanter.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at halvdelen afgår efter tur hvert år. Dog kan formand og næstformand ikke afgå samme år, suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 4. Formanden vælges på en generalforsamling, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§7 Tegningsret og hæftelse

Afdelingen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Afdelingens medlemmer hæfter ikke personligt for de på afdelingen hvilende forpligtelser.

§8 Regnskab og økonomi

MLI Gymnastik og Fitness regnskabsår løber fra 1. Januar – 31. December.

Stk. 2. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3. Senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling sendes det godkendte regnskab til MLIs bestyrelse.

Stk. 4. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af afdelingen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§9 Love og Vedtægtsændringer

Love og Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

Stk.2. Afdelingens vedtægter og love samt ændringer heri skal godkendes af MLIs bestyrelse.

§10 Frigørelse fra MLI

Ønsker afdelingen at frigøre sig fra MLI kan det ske med 6 måneders varsel til den 1. juli, men afdelingen har ingen ret til eventuelle midler, herunder rekvisitter og beklædning. Er der på frigørelsestidspunktet et økonomisk overskud i afdelingen tilfalder dette MLI.

§11 Opløsning

Opløsning af afdelingen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk.2. Ved opløsning af afdelingen skal afdelingens aktiver behandles på samme måde som ved frigørelse fra MLI. jf. § 10.